Schoonmaak-cao: de vijf meest gestelde vragen beantwoord

Schoonmaak-cao: de vijf meest gestelde vragen beantwoord

Bij Schoonmakend Nederland komen diverse vragen binnen naar aanleiding van de cao die op 1 januari 2022 is ingegaan en tot en met 1 juli 2024 loopt. Hier zetten we de vijf meest gestelde vragen op een rij. Met antwoorden van de branchevereniging.

Vraag: Volgens de wet mogen nulurencontracten worden aangeboden. In de cao staan die niet. Mag ik op basis van de cao wel nulurencontracten aanbieden?

In de cao staan alle contracten die je mag aanbieden. Nulurencontracten vallen hier niet onder. Als je een werknemer flexibel wil inzetten, dan moet je hem altijd minimaal 8 uur per 4 weken of 8,75 uur per maand aanbieden. Het maximum maakt niet uit, maar het advies is een reëel aantal uren af te spreken. Als de werknemer de zekerheid heeft dat hij elke week op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld woensdag van 17.00 – 19.00 uur moet werken, dus 2 uur, dan heeft de werknemer de zekerheid van een bepaald inkomen en een vastgestelde werktijd. Bij een nulurencontract is die zekerheid er niet. Die onzekerheid wordt gecompenseerd door het aanbieden van minimaal 8 uur per 4 weken of 8,75 uur per maand zonder dat de werknemer weet wanneer hij moet gaan werken. Houd wel rekening met het minimumaantal van drie uur dat per oproep uitbetaald moet worden.

Begin arbeidsovereenkomst: artikel 9 cao

Vraag: In de cao staat dat je in twee jaar tijd drie tijdelijke contracten mag aanbieden. In de wet staat dat je die drie contracten in drie jaar mag aanbieden. Wat geldt?

Over tijdelijke contracten zijn met de vakbonden afwijkende afspraken gemaakt. In de schoonmaakbranche mag je drie tijdelijke contracten, inclusief onderbrekingen van minder dan zes maanden, in twee jaar tijd aanbieden. Overschrijd je de totale termijn van twee jaar? Dan is de laatste arbeidsovereenkomst automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Vraag: Moet de werkgever een nieuwe werknemer altijd het laagste loon betalen voor de functie/loongroep waarvoor de werknemer is aangenomen?

Als er sprake is van relevante werkervaring dan mag de werkgever zeker meer betalen. Maar het moet wel passen binnen de loongroep waar de functie in valt.

Lonen en toeslagen: artikel 14

Vraag: Hoeveel verlof bouwt een werknemer op?

De werknemer bouwt 10 procent verlof op over elk uur dat hij uitbetaald krijgt. Voor schoonmakers die in hotels werken is dat 10,5 procent. Dus hij bouwt ook verlof op over gewerkte uren, over vakantie-uren en over uren die hij ziek is. Er wordt geen verlof opgebouwd over overwerk. Onbetaald verlof, de naam zegt het al, wordt niet uitbetaald, dus er wordt ook geen verlof over opgebouwd.

Van die 10 procent verlof is 7,69 procent wettelijk verlof, de hoeveelheid verlof die de wet voorschrijft, en 2,31 procent (voor de hotels 2,86 procent) bovenwettelijk. Dat is het verlof dat meer is dan de wet voorschrijft. In tegenstelling tot het wettelijk verlof mag het bovenwettelijk verlof op verzoek van de werknemer wel uitbetaald worden.

Verlof: artikel 26

Vraag: Mag de werknemer alleen de opgebouwde vakantie-uren opnemen?

Nee, de werknemer die korter dan drie maanden in dienst is, bouwt over de eerste drie maanden 49,4 uur verlof op bij een arbeidsovereenkomst van 38 uur per week, en die uren mag hij opnemen, ook als ze nog niet zijn opgebouwd. Na drie maanden mag hij alle uren opnemen die hij tot het einde van het kalenderjaar zal opbouwen. Ook als de verlofuren nog niet zijn opgebouwd. Voor werknemers met een dienstverband van meer/minder dan 38 uur per week geldt het genoemde aantal uren naar rato. Als blijkt dat de werknemer bij einde dienstverband te veel vakantie-uren heeft opgenomen, heeft de werkgever het recht die uren te verrekenen met de eindafrekening. Dat geldt ook als de werknemer uit dienst gaat als gevolg van een contractwisseling.