Uitkomst onderzoek 'Een schone taak' opgeleverd aan de RAS

Uitkomst onderzoek 'Een schone taak' opgeleverd aan de RAS

Hoe ziet toekomstbestendig opleiden en examineren in de schoonmaaksector eruit? Dat is de hoofdvraag van het onderzoek in de schoonmaakbranche dat in opdracht van de RAS door het Kohnstamm instituur (in samenwerking met CAOP) is opgeleverd. Eind 2022 is het rapport 'Een schone taak' opgeleverd.

Sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche hechten veel waarde aan het opleiden van de medewerkers. Schoonmaken is een vak, en daarbij moet het vanzelfsprekend zijn dat de medewerkers een vakgerichte opleiding volgen om dit efficiënt, veilig en gezond te kunnen uitvoeren.

Opleiding en vakdiploma

Om ervoor te zorgen dat alle werknemers in de branche een opleiding en vakdiploma krijgen, is in 2009 in de cao een verplichting opgenomen voor werkgevers om werknemers binnen een half jaar nadat ze in dienst komen een passende opleiding aan te bieden. Sinds 2010 is het systeem van opleiden en examineren hetzelfde gebleven, op enkele aanpassingen na. Daarom is een evaluatie van het huidige systeem gewenst met een blik op de toekomst.

Het doel van het onderzoek

Op dit moment zijn er 22 verschillende examens met bijbehorende eind- en toetstermen. Bijna alle examens zijn praktijkexamens, het examen leidinggevend uitgezonderd. In het onderzoek is gekeken naar de mate waarin de opleidingen en daarop volgende examen van het RAS-Examenbureau (nog) aansluiten bij de behoeften van de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Op basis van de uitkomsten zijn adviezen over eventuele aanpassingen om aansluiting te verbeteren uitgesproken.

Verbetering

Uit het onderzoek blijkt dat er op een paar gebieden verbetering nodig is. Dit zijn de inhoud van opleiding en examineren, de manier waarop het examen wordt afgelegd, communicatie en leven lang leren. Voorbeelden van aanbevelingen zijn: Blijf de focus leggen op ergonomie, ook in de voorgenomen opfriscursussen, Stimuleer jaarlijkse gesprekken waar loopbaanontwikkeling een standaard onderdeel van is en communiceer na afloop van het examen (alle details van) de uitslag aan werkgever en werknemer. Het rapport gaat dieper in voor wie die aanbevelingen zijn en hoe het doel bereikt kan worden.

Alle inzichten en aanbevelingen zijn te vinden in het rapport 'Een schone taak'.