Naar duurzaam vastgoed met 10 Green Building Principles

Slechts een minderheid van vastgoedorganisaties heeft momenteel een duurzaamheidsactieplan. Om vastgoedinvesteerders en -gebruikers te begeleiden bij het implementeren en behalen van hun netto CO2-neutrale doelstellingen, heeft JLL in samenwerking met het World Economic Forum 10 Green Building Principles opgesteld. Deze tien principes hebben als doel vastgoed naar 'net zero' te krijgen.

De zogeheten ‘net zero toezeggingen’ zijn dit jaar explosief ge-stegen doordat steden, investeerders, bedrijven en onderwijs-
instellingen hun intentie hebben uitgesproken om een duurzamere toekomst te helpen creëren. Deze gedeelde ambitie, gestimuleerd door de Race to Zero-campagne van de VN, geeft aan dat we op de goede weg zijn.

Maar we hebben meer nodig. Volgend jaar moeten we onze woorden omzetten in tastbare actieplannen, meent JLL. Vastgoed en de gebouwde omgeving – verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde koolstofuitstoot – hebben een belang-rijke rol te spelen. Uit het rapport Decarbonising the Built Environment van JLL blijkt dat slechts 18% van de organisaties een actieplan heeft voor hun vastgoedportefeuille.

Hoewel veel aandacht uitgaat naar nieuwe, ultramoderne gebouwen die de hoogste duurzaamheidscertificaten behalen, zal 70% van de huidige gebouwen er in 2050 nog staan, wat de noodzaak onderstreept om ruimtes opnieuw te gebruiken, oudere gebouwen aan te passen en te renoveren volgens de principes van de circulaire economie.


Routekaart naar koolstofemissie van nul

Bedrijven hadden een routekaart nodig om hun vastgoed op een koolstofemissie van nul te krijgen. Nu hebben ze er een. Om vastgoedinvesteerders en -gebruikers te begeleiden bij het implementeren en behalen van hun netto CO2-neutrale doelstellingen in hun portefeuilles, heeft JLL in samenwerking met het World Economic Forum 10 Green Building Principles opgesteld.

Deze principes vormen ook een aanvulling op bestaande initiatieven, bijvoorbeeld door uit te leggen wat bedrijven moeten doen om te voldoen aan de WorldGBC Net Zero Carbon Buildings Commitment.


Vijf kerngebieden van de Green Building Principles


De 10 Green Building Principles bestrijken vijf kerngebieden. Ze komen hier achtereenvolgens aan bod.

1 Een op gegevens gebaseerde aanpak
Een van de eerste stappen is precies te weten wat er moet worden aangepakt. Bedrijven moeten een robuuste koolstofvoet-
afdruk berekenen van hun portefeuilles in het meest recente
representatieve jaar om de doelstellingen te bepalen.

2 Doelen stellen tijdens het traject
De omvang van de uitdaging waar we de komende decennia voor staan, is ontmoedigend. Het is belangrijk dat bedrijven een streefjaar vaststellen voor het bereiken van net zero als onderdeel van hun strategie op langere termijn. Dit moet uiterlijk in 2050 zijn, hoewel we zien dat veel bedrijven en regeringen al eerder mikken. De nieuwe principes van JLL bevelen tussentijdse doelstellingen aan om tegen 2030 minstens 50% van deze emissies te verminderen.

3 Belichaamde koolstof aanpakken
Bedrijven moeten de emissiereductie maximaliseren voor alle nieuwe ontwikkelingen en grote renovaties die op stapel staan, om ervoor te zorgen dat ze in hun laatste streefjaar netto koolstofvrij zijn.
Het is van essentieel belang dat de belichaamde koolstofemissies die verband houden met de materialen en bouwprocessen voor nieuwe ontwikkelingen en grote renovatieprojecten worden
gemeten en geregistreerd. De World Green Building Council schat dat deze de helft van de totale koolstofvoetafdruk van nieuwbouw tussen nu en 2050 voor zijn rekening zal nemen. Het
terugdringen ervan door middel van maatregelen zoals kool-
stofarme materialen, modulaire bouw en het implementeren van een circulaire economie zal een kritieke factor zijn in het vermogen van vastgoed om net zero te bereiken.

4 Focus op schone energie
Het terugdringen van het energieverbruik van gebouwen staat centraal in een net zero toekomst. Dit betekent dat bedrijven moeten streven naar energieoptimalisatie van zowel bestaande gebouwen als nieuwe ontwikkelingen. Zij moeten ook het aanbod van on-site hernieuwbare energie maximaliseren en ervoor zorgen dat alle off-site energie wordt verkregen uit hernieuwbare bronnen, waar beschikbaar.
Eventuele resterende emissies moeten worden gecompenseerd door de aankoop van hoogwaardige koolstofcompensaties. Er is het afgelopen jaar veel informatie beschikbaar gekomen, maar er staat nog meer te gebeuren, met name via de ‘Net-Zero Standard’ van de SBTi.

5 Breed samenwerken
Om in 2050 een koolstofuitstoot van nul te bereiken, is in bijna elk stadium teamwork nodig. Onze principes roepen op tot
samenwerking met belanghebbenden in de waardeketen om Scope 3-emissies (indirecte emissies in de bredere waardeketen) te verminderen. Bedrijven moeten ook meer partnerschappen aangaan om kansen beter te identificeren en de kosten en baten van maatregelen eerlijk te verdelen.

Pushen

Er is geen tijd te verliezen. Beleggers en huurders moeten de toezeggingen die zij het afgelopen jaar hebben gedaan, nakomen. Met de 10 Green Building Principles is het niet langer de vraag hoe we net zero kunnen bereiken, maar hoe we onszelf kunnen pushen om daar sneller te komen. Laten we voortbouwen op het momentum en van 2022 het jaar maken waarin de vastgoedsector zijn verbintenissen omzet in daden.

Dit artikel is gesponsord door JLL.